mācību iestādes

Šajā sadaļā var atrast informāciju par iespējām apgūt folkloru dažādās Latvijas mācību iestādēs un kultūras centros.

Latvijas Universitāte

Filoloģijas fakultāte http://www.lu.lv/fakultates/ff/index.html

Baltu filoloģijas nodaļa http://www.lu.lv/filol/Baltu_nodala/Baltu_nod.htm

Kurss: Baltu filoloģija

Bakalaura studiju programma:

Baltu filoloģijas bakalaura studiju programma ir akadēmisko studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot teorētiski izglītotus, praksē svarīgus un radošus latviešu valodas, literatūras, folkloras, lituānistikas un teātra speciālistus.
Baltu filoloģijas bakalaura programmu nodrošina Baltu filoloģijas nodaļa, kurā ietilpst Baltu valodu un Latviešu literatūras katedras.
Studiju programma akreditēta IZM 2004. gada 1. decembrī uz sešiem gadiem.
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmai ir pilna laika (klātienes) un nepilna laika (neklātienes) studiju forma.
Pilna laika studiju ilgums ir trīs gadi, nepilna laika – četri gadi. Apgūstot bakalaura studiju programmu, students iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā.

Maģistra studiju programma:

Studiju programmas piedāvā akadēmisko izglītību baltu un latviešu valodniecībā, literatūrzinātnē un folkloristikā.
Studijas ilgst 4 semestrus.

LU PPF (pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte)

Latvijas Kultūras Akadēmija

http://www.lka.edu.lv/

Humanitāro zinātņu akadēmiskās studiju programmas Mākslas apakšprogramma

Tradicionālā kultūra un latviešu folklora

Apakšprogrammu Tradicionālā kultūra un latviešu folklora izstrādājuši profesori

Janīna Kursīte un Juris Urtāns, to īsteno LKA Kultūras teorijas un vēstures katedra, un tā veidota atbilstoši LR Augstskolu likumam un LKA Senāta lēmumiem.

Apakšprogrammas mērķis ir sagatavot vispusīgi izglītotus speciālistus tradicionālajā kultūrā, lielu vērību pievēršot folklorai dažādās tās formās, kā arī citām ar tradicionālās kultūras izpausmēm saistītām nozarēm – etnogrāfijai, arheoloģijai, etnomuzikoloģijai, kultūras mantojumam, mitoloģijai un senajām kulta vietām u.c. Līdzās tradicionālās kultūras dažādām nozarēm studējošie iegūst zināšanas literatūras, mākslas, mūzikas, filozofijas u.c. vēsturē un teorijā, loģikā, kultūras antropoloģijā, ētikā, estētikā un svešvalodās. Studējošie nostiprina savas zināšanas praktiskos lauku darbos jeb ekspedīcijās, tiek iesaistīti dažādos ar tradicionālo kultūru saistītos projektos – folkloras vākšanā, arheoloģiskajos izrakumos, aerālajā kultūras mantojuma apzināšanā u.c.

Programmas beidzēju kvalifikācija, spējas un zināšanas nodrošina iespēju strādāt dažādās kultūras iestādēs un organizācijās, birojos, muzejos, presē un izdevniecībās, kā arī zinātniski pētnieciskajās iestādēs.

Studiju ilgums – 4 gadi (8 semestri).

Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24.

Tālr.:7140175

Fakss: 7141012

E-pasts: admin@lka.edu.lv

Mājas lapa: www.lka.edu.lv

Sīkākai informācijai:

Studiju informācijas un komunikāciju centrs

Tālr.: 7114807

aija_olina@lka.edu.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

http://www.music.lv/academy/lv/

Bakalaura studijas: Mūzikas vēsture un teorija ar

apakšprogrammu Etnomuzikoloģija

Latvijas Kultūras koledža

http://www.kulturaskoledza.lv/

Studiju iespējas tradicionālajā kultūrā
2009./2010.studiju gadā LKK piedāvā iespēju studēt sekojošā studiju programmā:

Mākslas institūciju pārvaldība – kultūras menedžeris:

  • Ar apakšprogrammu – specializācija tradicionālās kultūras

Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” – no 2009.gada Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra http://www.nkmva.gov.lv/

Folkloras skola (Darbojās līdz 2008. gada decembrim)

Valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” Folkloras skola darbojas no 1992. gada. Skolā papildināt zināšanas un smelties ierosmi jaunām idejām nāk tie, kas savu radošo darbību velta latviešu tradicionālās kultūras saglabāšanai, kopšanai un popularizēšanai. Skolas idejas autors un organizētājs ir valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” vecākais folkloras speciālists Andris Kapusts.

Būt par Folkloras skolas audzēkņiem tiek aicināti topošie un arī esošie folkloras un etnogrāfisko ansambļu vadītāji, kā arī izglītības, kultūras, sabiedrisko attiecību, plašsaziņas līdzekļu darbinieki. Lai iestātos Folkloras skolā īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Folkloras skola ir divgadīga, ar trīs mācību sesijām katrā gadā. Vienas sesijas ilgums ir piecas dienas – no pirmdienas līdz piektdienai. Kopējā skolas programma ir 180 mācību stundas. Folkloras skolas audzēkņi mācību laikā piedalās gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās. Saskaņā ar LR Izglītības ministrijas izsniegto licenci mācību noslēgumā audzēkņi saņem valsts aģentūras „Tautas mākslas centrs” sertifikātu.

Folkloras skolā lekcijas lasīja:

- Tautas mūzika un etnogrāfiska dziedāšana – Valdis Muktupāvels, Mārtiņš Boiko, Sergejs Oļonkins, Andris Kapusts;

- Tautas dejas – Jānis Purviņš, Ernests Spīčs, Valdis Putniņš;

- Svētki, godi, rituāli – Helmī Stalte, Andris Kapusts un citi kopu vadītāji;

- Tautas tērpi – Ilze Ziņģīte;

- Arheoloģija – Juris Urtāns;

- Dainu filosofija un ētika – Māra Mellēna, Skaidrīte Lasmane;

- Vēsture un antropoloģija – Raisa Deņisova;

- Mītoloģija un pasaules reliģijas – Agita Misāne;

kā arī daudzi citi Latvijā pazīstami tradicionālās kultūras nozares speciālisti.

Skolas darbā ar īpašām programmām piedalās arī lektori no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas.

Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centrs (EKC)

http://www.lu.lv/ekc/index.htm (līdz 2008 g. aprīlim)

Bērnu folkloras kopu skolotāju semināri. Tuvāka informācija (EKC)

Adrese: Merķeļa 13; e-pasts: ekc@lanet.lv; tel. 7222976

No 2009.gada folkloras skolotāju semināru vadību pārņem VJIC

Tautas mūzikas centrs

Baltijas kultūras centrs

Amatniecības vidusskola

Daiļamatpamatskola

Daugavpilī saules skola (Mākslas skola)

Rēzeknes lietišķās mākslas skola

Liepāja lietišķās mākslas Vidusskola