Aldis Pūtelis

Aldis Pūtelis

Dzimšanas dati. Dzimis 1963. gada 2. jūlijā

Izglītība. Beidzis LVU Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļu 1986. gadā.

Darba vēsture. Kopš 1986. gada strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, Latviešu folkloras krātuvē.

Folkloriskā darbība. Piedalījies ekspedīcijās kopš 1986. gada, raksta rakstus, lasa referātus, organizē, kārto audiovizuālo arhīvu.

Kontaktadrese. LU LFMI Latviešu folkloras krātuve, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV-1050, tel. 7228632

Publikācijas.

 1. Auseklis “Latvju dainās” / Literatūra un Māksla. – 1988. 30.dec. – 4. lpp.

 2. Ausekļa un Mēness tēlu savstarpējā nomaiņa “Latvju dainās” ievietotajās dziesmās – ZA Vēstis. / 1989. Nr.10. – 34.-39. lpp.

 3. Latviešu folkloras krātuve. Sast. Aldis Pūtelis un Māra Vīksna. / R.: Zinātne, 1991.

 4. Zīmes. Ernesta Brastiņa idejas un raksti /Varavīksne 1992. – R.: Artava, 1992. – 16.-31. lpp.

 5. Pasaule ap mums un tās atspulgs “Latvju dainās” / Dabas un vēstures kalendārs 1994. gadam -R.: Zinātne,1993. – 70.-73. lpp.

 6. Dziedātāju tauta / Lauku Avīze – 1994. 18. marts. – 24. lpp.

 7. The Strange Family: Is It Possible To Establish A Systematic Concept Of The Relations Of Latvian Mythological Personage / tēžu krājumā konferencei “Family as the Tradition Carrier” – Tallinn, 1994.

 8. Non-Christian And Non-Soviet: The Result Of A Ban / tēžu krājumā American Folklore Society, 1995 Annual Meeting. – 1995. – p. 75

 9. Traditionality in Continuity: The Situation of the Oral Poetry in Latvia/ konferences Oral Epics tēžu krājumā, Kijevā, 1997

 10. Folklore and Identity: The Situation of Latvia / publicēts elektroniskajā žurnālā Folklore (http://www.haldjas.folklore.ee) 4. numurā, iespiests Folklore, Volume 4, Tartu 1997, 61.-77. lpp.

 11. What is a Mythological Text: Analysis of Folklore Texts from Mythological Perspective / konferences Meninis ir komunikacinis tekstas tēžu krājumā, Šauļi, 1997

 12. Latviešu mitoloģijas apraksts starptautiskajai elektroniskajai enciklopēdijai Encyclopedia Mythica (publicēta http://www.pantheon.org).

 13. The First Sound Recordings of Latvian Folklore /Resound (A quarterly of the Archives of Traditional Music) Volume XVII, Numbers 3/4, July /October 1998, Bloomington, Indiana

 14. Senākie latviešu folkloras skaņu ieraksti /Letonica 1998, Vol. 1, 89.-99. lpp.

 15. Balsis no senatnes / Materiāli par literatūru, folkloru, mākslu un arhitektūru. “Zinātne”, Rīga 1999, 103.-109.lpp.

 16. Vai sākumā bija vārds? Mīta un mitoloģijas definīcijas, to attīstība / Letonica 2000/2001, Vol. 6/7, 69.-91. lpp.

 17. Jaunākā latviešu mitoloģija / Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere. “Zinātne”, Rīga 2000, 26.-33.lpp.

 18. Kam īsti mums būtu jātic? Dievturība Latvijā un ārpus tās. / Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. “Zinātne”, Rīga 2001, 18.-25. lpp.

 19. Mitoloģija un mūsdienas / Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Liepāja 2002, 292.-307. lpp.

 20. Pauls Einhorns, Jēkabs Lautenbahs un latviešu mitoloģija / Materiāli par kultūru Latvijā, “Zinātne”, Rīga 2002, 167.-176. lpp.

 21. Mitoloģiskais periods tautas kultūrā. Vispārīga salīdzinājuma aspekts / Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā, “Zinātne”, Rīga 2003, 7.-12. lpp.

 22. Pārdomas Kolkas jūrmalā / Letonica 2004 Vol. 11, 169.-177. lpp.

 23. Lasīt. Redzēt. Zināt. Audiovizuālie materiāli Latviešu folkloras krātuvē. / Letonica 2004 Vol. 11, 250.-257. lpp.

 24. LFK interneta vietne, apraksti par senākajiem folklorai veltītajiem izdevumiem, arhīva kolekcijām, folkloras pētniecības vēsturi.

 25. Latviešu folkloras krātuve (Raksti par audiovizuālo arhīvu, angliskais teksts) LFK, Rīga 2004

 1. Auseklis in “Latvju Dainas” (Auseklis is the personified Morning Star, one of the possible suitors in the heavenly wedding; “Latvju Dainas” – the famous text edition)

 2. Interchangeability of Auseklis and Mēness in texts published in “Latvju Dainas” (Mēness - Moon, mainly male in Latvian, thus a rival to Auseklis)

 3. Archives of Latvian Folklore (Information leaflet)

 4. Signs. Ideas and Writings of Ernests Brastiņš (E.B. was the founder of the so-called national religion Dievturība, but he was also a designer, researcher and politician, his other works providing us with excellent background information to the religious ideas)

 5. The World around Us and its reflection in “Latvju Dainas”

 6. The Nation of Singers (a popular level article in the largest Latvian newspaper dealing with the general idea of Latvians being a “nation of singers” and the actual situation)

 7. (a summary from a paper at an international conference in Tartu, Estonia)

 8. (another summary)

 9. (a summary of a paper never presented – I was not able to attend that conference in Kiyev)

 10. (a version of the text presented at the SSEES, University of London)

 11. (a summary of a presentation at Siauliai, Lithuania)

 12. Articles on Latvian mythology for the website Encyclopaedia Mythica

 13. (an article on cylinder recordings of Latvian folklore with general background on Latvian folklore and folk singing)

 14. The Oldest Latvian Folklore Sound Recordings (report on the technical work done coupled with the research of the history of folklore sound recording in Latvia, dealing also with the particular pieces recorded)

 15. Voices form the Past (analysis of the material found on the mentioned above recordings and the general attitude towards collections from the past)

 16. Was the Word in the Beginning? Definitions of Myth and Mythology, Their Development

 17. The Most Recent Latvian Mythology (Research on the mythological concepts created during the period of romantic nationalism, second half of the XIX century)

 18. What should We Actually Believe in? Dievturība in Latvia and Beyond its Borders.

 19. Mythology and Modernity

 20. Paul Einhorn, Jēkabs Lautenbahs and the Latvian Mythology.

 21. The Mythological Period in a Nation’s Culture

 22. Reflections at the Kolka Shore (on the field-work done among the descendants of Livonians in the north-western part of Latvia)

 23. To Read. To See. To Know. Audiovisual material Collections at the Archives of Latvian Folklore.

 24. LFK website, articles on history, publications and collections (English and Latvian)

 25. Archives of Latvian Folklore (Articles on the audiovisual archives, the English text)