Bula Dace

DACE BULA

Izglītība un zinātniskā kvalifikācija. 1984 augstākā izglītība – Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte; 1993 pavasara semestris, patstāvīgas studijas Stokholmas Universitātes Etnoloģijas institūtā; 1998 Filoloģijas doktore, disertācija: „Dziedātājtauta. Tautasdziesmu tradīcijas nozīme latviešu nacionālās identitātes diskursā”.

Darba vēsture un folkloriskā darbība.

Pētniecība: 2001/2002 Fulbraita stipendija – viespētniece Indianas Universitātes

Folkloras un etnomuzikoloģijas institūtā ASV. Kopš 1984 asistente-pētniece-vadošā pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā; pētīj. tēmas: folklora un ideoloģija, profesionālā un lokālā identitāte; latviešu tautasdziesmas; folkloras teorija

Vadība: Kopš 2002 LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā. Kopš 1999 LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītāja; Kopš 1996 Latvijas Zinātnes padomes projektu “Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums” un “Mūsdienu folkloristika: teorija, virzieni, metodes” vadītāja.

2004-2006 Žurnāla Letonica folkloras numuru sastādītāja. 2004 Starptautiskās Balāžu komisijas 34. konference – viena no organizatoriem. 2000 jūl.-dec. darba grupas vadītāja Latvijas pieteikuma sagatavošanā. UNESCO Cilvēces Nemateriālā mantojuma šedevru sarakstam. 1996 atbildīgā redaktore žurnāla “Latvia. Humanities and Social Sciences” folkloras numuram. 1995 viena no Baltijas-Amerikas folkloristu simpozija “Folklore,communication and culture” organizatorēm 1994 starptautiskās conferences “Tautasdziesma: Teksts un teicējs” organizatore.

Darbs augstākajā izglītībā:

2002/2003 LU Filoloģijas fakultātes dokt. st. Kurss: “Mūsdienu folkloristika: teorija, metodes un virzieni”. 2003 Latvijas Kultūras akadēmija, Kurss: “Mūsdienu folkloristika: teorija, metodes un virzieni”. 2000/2001; 1996/1997 LU Filoloģijas fakultāte, kurss: “Virzieni mūsdienu folkloristikā”. 1998-2001 Valodu katedras vadītāja, docente Biznesa augstskolā Turība. 1998/1999 Latvijas Kultūras akadēmija, kurss: “Virzieni mūsdienu folkloristikā”. 1988-1990 LU Pedagoģijas fakultāte, kurss: “Ievads folklorā”. 1987/1988 Latvijas Mūzikas akadēmija, horeogrāf. spec., kurss: “Literārā folklora”.

Eksperta pieredze

Kopš 2001 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras padomes locekle. Kopš 2000 Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares padomes locekle. Kopš 1996 LU LFMI Domes locekle, kopš 2003 – Domes priekšsēdētāja.

Dalība starptautiskajās konferencēs

2005 Straptautiskās Stāstījumu pētnieku biedrības kongress Tartu, Igaunijā; 2005 1st International Conference of the Commission on the Ritual Year at SIEF, Valetta, Malta;2004 34th Conference of the International Ballad Commission, Rīga organizētāja; 2003 Daugavpils Universitātes Starptautiskā konference “Globalizācija un kultūra”; 2003 33rd Conference of the International Ballad Commission, Ostina, Teksasa ASV; 2003 Starptautiskā mutvārdu vēstures konference Rīgā; 2003 Liepājas 9. starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”; 2002 VII Congres “European Culture”, Pamplona, Spānija; 2002 18TH Conference on Baltic Studies John Hopkins University, Baltimora, ASV; 2002 Annual Conference of the California Folklore Society, Logena, ASV; 2001 2. Pasaules Latviešu zinātnieku kongress Rīga, Latvija; 2000 Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu,Igaunija; 1999 Conference of the Baltic Literatures, Tallina, Igaunija; 1996 Nordic-Baltic-Celtic Folklore Symposium, Dublina, Īrija; 1995 Baltic-American Folklore Symposium, Rīga, Latvija; 1994 Annual Meeting of American Folklore Society, Milvoki, ASV; 1994 International Conference “Folksong: text and voice” Jūrmala, Latvija; 1994 Folklore Conference “Family as a tradition carrier” Vosu, Igaunija;1993 11th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stokholma, Zviedrija; 1993 Nordic-Baltic-Celtic Folklore Symposium Kopenhāgena, Dānija;1992 Nordic-Baltic Folklore Seminar, Turku, Somija.

Papildinformācija

Starptautiskās Balāžu komisijas locekle

Starptautiskās organizācijas “Folklore Fellows” asociētā locekle

Ap 50 publikāciju autore

Zinātniskās publikācijas (2000-2005)

“By Mouth to Europe”: Political Processes, Identity, and Public Discourse. In: Actas del VII Congreso “Cultura Europea”. Pamlona: Universidad de Navarrra, 2005, p. 521-527.

Vilis Lācis Mangaļsalas zvejnieku atmiņās un zvejniecība romānā “Zvejnieka dēls”. Grām.: Simt gadu kopā ar Vili Lāci. R.: Zinātne, 2005, 131.-140. lpp.

Johans Gotfrīds Herders un tautas dzejas interpretācijas Latvijā. Grām.: Herders Rīgā. R.: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. 2005, 12.-19.lpp.

Johann Gottfried Herder und die Interpretationen der Volksdichtung in Lettland. In: Herder in Riga. R.: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2005, S. 20-29.

Citu tradīcijas: latviešu kultūra krievu kino interpretācijā. Letonika, Nr. 13, 2005, 40.-55.lpp.

“Eiropas māja”: telpa un rituāls publiskajā diskursā. Grām.: Daukste-Silasproģe I. (Stast.) Meklējumi un atradumi 2005. Rīga: Zinātne, 2005, 183.-193.lpp.

„Mēs deviņpadsmit”: Mangaļsalas pagātne stāstos. Grām.: Daukste-Silasproģe I. (Stast.) Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne, 2004, 45.-61. lpp.

“Ar muti Eiropā” – globāli procesi, identitāte un publiskais diskurss. Letonica, Nr. 10, 2004, 5.- 15.lpp.

Folkloristika – nozares identitāte salīdzinošā skatījumā. Grām.: Lāms E. (Sast.) Aktuālas problēmas literatūriznātnē. Liepāja: LiePA, 2004, 18.-31. lpp.

Ko stāsta par stāstu vākšanu Kukās. Grām.: Urtāns J. (Sast.). Ko dzied un stāsta Kūkās. Rīga: Mantojums, 2004, 98.-112. lpp.

“Ar muti Eiropā”: Globāli procesi, identitāte un publiskais diskurss. Forums, 5. jūl.

Latvian Homer: Pumpurs or Barons? In: Lauri Honko (Ed.). The Kalevala and the World’s Traditional Epics, Helsinki: Finnish Literature Society, 2002, 476-483.

Narrated Life Experience and Collected Items: Field Study of Popular Beliefs. In: Wolf-Knuts, Ulrika (ed.) Input & Output: The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore. Turku, 2001, Pp. 59-74.

Nezāles, murgi un atkritumi? Dainu skapja nepublicētie teksti. Karogs, Nr. 7, 2001, 75.-89.

Bula D., Melne E., Rozenbergs J., Reidzāne B., Erdmane H. /u.c., sast., red./ 2000. Latviešu tautasdziesmas. 7. sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. R.: Zinātne. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. R.: Zinātne, 2000, 187 lpp.

Kontaktadrese: e-pasts: dacebula@inbox.lv