Aigare Sandra

Dzimšanas dati

Dzimusi 1955 gada 18. maijā Blomē, Valkas rajonā

Izglītība un zinātniskā kvalifikācija. No 1995. gada Liepājas pedagoģijas akadēmijas maģistrante studiju programmā “Izglītības zinātņu maģistrs”; 1989.-1992. Maskavas V.I. Ļeņina v.nos. pedagoģiskā institūta Pirmskolas pedagoģijas fakultātes aspirante;1977. gadā Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība Pamatskolas pedagoģija un metodikas specialitātē; 1981 – Pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija.

Darba vēsture un folkoriskā darbība. Liepājas valsts pedagoģiskajā institūtā

- lektore Sociālo zinātņu katedrā (1992. – 1993.)

- vadītāja pašas izveidotajā Latviešu tautas pedagoģijas laboratorijā (1991. – 1992.)

- lektore, vecākā pasniedzēja Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā (1992. , 1989.- 1991.)

- vecākā pasniedzēja Pirmsskolas pedagoģijas katedrā ( 1986.- 1989., 1981.-1984.)

Lasīti kursi ” Pedagoģijas pētīšanas metodes”, “Ievads pedagoģijā”, “Pirmskolas pedagoģija”, ‘Dzimtās valodas mācīšanas metodika pirmskolā”, speckursi “Gadskārtas svētki skolā”, “Ievads tautas pedagoģijā”

Ir sagatavotas konferences, vadītas prakses, vadīti kursa un diplomdarbi studentiem

Liepājas 23. bēŗnudārzā (1984.-1986.) un Liepājas 24. mazbērnu novietnē – bērnudārzā (1977.- 1984.) – audzinātāja

Praktizējoša folkloriste, autodidakte tradicionālās kultūras jomā, tradicionālās kultūras darba organizatore

Sasauca un noorganizēja 1. Vislatvijas konferenci “Tradicionālā kultūra mūsdienu izglītības un kultūras kontekstā”( Rucava, 2004.,13.- 15. augusts ), kā rezultātā tika nodibināta biedrība “Latvijas tradicionālās kultūras asociācija” ( dibināšanas sapulce Kuldīgā, 2004. gada 9. septembrī, reģistrēta Rīgā biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 1.oktobrī ), ievēlēta par šīs asociācijas prezidenti

2003.- izveidoja Rucavas tradicionālās kultūras centru (atklāta šī centra mītne, ar VKKF atbalstu iegādāta datortehnika, paredzēts iegūt reģionāla centra statusu, ir šī centra vadītāja sabiedriskā kārtā

2002.- izveidoja un līdz 2003. gadam vadīja Rucavas folkloras klubu, kas 2004. gadā oficiāli reģistrēts kā sabiedriska organizācija un pārdēvēts par Rucavas tradīciju klubu, joprojām ir šī kluba aktīva dalībniece, kultūrizglītojošo programmu veidotāja un vadītāja

1988. – 1993. – koordinēja Lejaskurzemes folkloras kustību

1988.- izveidoju un līdz 1993. vadīju Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta folkloras klubu

1993.- organizēja un mācījās etnogrāfiskās kokles izgatavošanas kursos (Liepājā, IAI, vad. Māris Jansons), ir kursu beigšanas apliecība

1992.- izveidoja apvienoto Liepājas pilsētas folkloras grupu, organizēja tās braucienu un piedalīšanos starptautiskajā folkloras festivālā Vācijā

1988.- mācījās folkloras skolā Priekulē ( vad. Ilga Reizniece -Rīga)

1985. – strādājot Liepājas 23. bērnudārzā vadīja gadskārtas svētkus, kas tolaik bija pirmie kā Liepājas pilsētā tā Liepājas rajonā

Lauku dzīves un darba pieredze

1994.- 2003. strādāja vīra Arnolda Aigara vadītajā zemnieku saimniecībā “Miltiņi”, kur veica saimniecības darba plānošanu un vadību, grāmatvedības uzskaiti, produkcijas realizāciju tirgū, kā arī darīja praktiskos saimniecības darbus, kas saistīti ar zemkopību, lopkopību, maizes cepšanu un piena pārstrādi

Kopš 1992. gada dzīvo laukos (Nīcā, Rucavā), pārzin dzīves situāciju mūsdienu laukos

Pieredze projektu rakstīšanā un vadīšanā

2006. gadā iesniegti VKKF, atbalstīti un uzsākti 3 projekti – “Rucavas tradīciju skola” ( Ls. 400 apjomā), “Zvanītāju vasaras skoliņas 2006″ ( Ls. 750.- apjomā), “Annas dienas Lejaskurzemē” ( Ls. 1000.- apjomā) vadu Linda Rubenas (TMC ) izstrādātā un VKKF atbalstītā kultūras projekta “Tautas nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana , dokumentēšana un saglabāšana” daļu “Rucavas rokdarbu prasmju saglabāšana un attīstīšana” – Ls 4000 apjomā

2005. gadā tika izstrādāti un īstenoti 3 VKKF atbalstīti projekti- „ Rucavas tradīciju skola” (Ls. 110 apjomā ar stipendijām 240 latu apjomā), ”Rucavas dreļļi” ( Ls. 500.- ar stipendiju Ls. 100 apjomā), un „Gatavošanās Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dubultās jubilejas svinībām” ( Ls. 300.-)

2003.-2004. – izstrādāti un īstenoti 6 VKKF atbalstīti projekti - “Konferences organizēšana Rucavā” ( Ls. 700.- apjomā), Rucavas tradicionālās kultūras ekspozīcijas izveide”(Ls. 400.- apjomā), “Reģionāla tradicionālās kultūras centra izveide Rucavā” ( Ls 833.- apjomā), “Lauku fotogrāfi laukiem” (Ls 1400.- apjomā), “Amatniecības kopas izveide Rucavā” (Ls. 1117.- apjomā), “Amatu nedēļas Rucavas “Zvanītājos”" (Ls. 1249.-apjomā)

2002.- izstrādāti un īstenoti divi Sorosa fonda- Rucavas un BAPP kopējā līdzfinansējuma programmas projekti: “Tradicionālās kultūras skola” ( Ls. 600.- apjomā) un “Rucavas folkloras kluba izveidošana” (Ls. 600.- apjomā)

Galvenās publikācijas

Sandra Aigare. Gadskārtas svētki skolā / grāmatā „Audzinām cilvēku”. – Rīga,1990., 9. -56.lpp.

Sandra Aigare. Tā ir tautasdziesma / rrām. “Padoms” : rakstnieki, mākslinieki un zinātnieki bērniem.- Rīga, 1988. ,130. -145. lpp

Kontaktadrese : sandra.rtkc@inbox.lv