Pakalns Guntis

guntisDzimšanas dati

1959. gada 29. novembris, Talsos.

Izglītība un Zinātniskā kvalifikācija

1985-1988 Klātienes aspirantūra pie toreizējā ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūt a noslēgta ar doktora darbu “Priekšstati par mirušo pasauli latviešu bēru tau­tas­dziesmās” (aizstāvēts 1992), kvalifikācija: Dr. philol. (1992); 1978 -1983 Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas fakultāte kvalifikācija: filologs, latviešu valodas un literatūras skolotājs (1983). 197. – 1978 Talsu 1. vidusskola.; 1967 – 1975. Talsu 1. astoņgadīgā skola. Papildizglītība. 2005. seminārs par pasaku pētniecības metodēm (Greifsvalde, Vācija): 8. Greifswalder Sommer­akademie junger Baltisten philologia baltica 2005, Aufgaben und moderne Methoden der Märchenforschung; 1997. Karaliskās Gustava Akadēmijas stipendija, lai iepazītos ar folkloras pētniecību Zviedrijā (Upsala, Stokholma); 1994. DAAD un DFG stipendijas, lai iepazītos ar folkloras (sevišķi – pasaku) pētniecību Vācijā (Minstere, Getingene, Marburga, Freiburga, Tībingene, Minhene, Ķelne, Bonna).

Darba vēsture un folkloriskā darbība

Kopš 1982. g. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK) – laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks; da­žādi ar folkloras vākšanu, izpēti, publicēšanu un popularizēšanu saistīti darbi.

Pienākumi; 1995 – 2003 Baltijas folkloras institūta (BIF) padomes loceklis; 1995 – 2002 Internacionālā referatīvā folkl. un etnogr. žurnāla DEMOS nacionālais redaktors. 2004 jūn. – 2005. g. maijs VKKF Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas loceklis. Pedagoģiskā pieredze: Kopš 1993. g. Lekciju kurss par stāstījumu folkloru: LU Filoloģijas un Pedagoģijas fakultātēs (1993), LU Filoloģijas fakultātē (1997, 2004), Latvijas Kultūras akadēmijā (1999, 2005), saīsinātā veidā Liepājas peda­goģiskajā augstskolā (2000, 2002), Daugavpils Universitātē (2002), Tallinas Universitātē (2005), regulāri TMC Folkloras neklātienes skolā, dažādos kursos u. c.; 1997./1998. g. un 2001./2002. g. ziemas semestros: Minsteres Universitātes Baltijas interdisciplināro studiju institūts viesdocents, lekciju kursi vācu valodā “Ieskats latviešu folklorā” (1997/98) un “Stāstījumi Latvijā senāk un tagad” (2002/02).

Nozīmīgākie projekti: 2009 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekta “Stāstu laiks bibliotēkās” vadītājs; No 2006. g. okt. – 2008. g. jūl. Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta: Pieaugušo stāstītprasmes attīstība – eiropeisks skatījums vadītājs; 2004. g. jūn. – 2005. g. apr. Teicējas Almas Makovskas mantojuma sakārtošana. 2003 – 2005 P. Šmita “Latviešu pasaku un teiku” vācu tulkojums internetā DAAD, Enzyklopädie des Märchens (Vācija) un VKKF atbalstīts projekts; 2003. g. okt. – 2004. g. jūn. Džūkstes teiku un spoku stāstu vākšana – KKF atbalstīts projekts, vākti stāstījumi grāmatai, kurā apkopota viena pagasta stāstījumu tradīcija 120 gadu laikā. Kopš 2000 Latvijas radio raidījumam “Labu nakti”. 2000. g. atlasītas un komentētas Latvijā dzīvojošo tautu pasakas 165 raidīju­miem. 2001. g. sagatavots un ierunāts 28 raidījumu cikls “Teikas par Rīgu” un 2003. g. augustā 8 raidījumu cikls “Mazāk zināmās A. Lerha-Puškaiša savāktās pasakas”, 2005. g. b. un 2006. g. sākumā ierakstīti dižie stāstnieki; 1999. g. janv. – 2000. g. sept. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs – līdzdalība izstādes par pasakām un to vācējiem “Aiz trejdeviņiem kalniem…” saga­tavošanā un norisēs, videofilmas par A. Lerhi-Puškaiti veidošanā. 1999. g. jūl. – 2000. g. aug. LU Etniskās kultūras centrs VKKF un LU finansēta projekta “Studentu folkloras vākšana” vadītājs. no 1997. g. regulāri LU Etniskās kultūras centrs - līdzdalība bērnu folkloras kustības “Pulkā eimu, pulkā teku” pasā­kumos (stāstnieku un anekdošu konkursi, pasākumu analīze, lekcijas, apmācība u. c.).

guntis1Dalība konferencēs (pēdējie 5 gadi)

P. Šmitam veltītā starptautiskā konference. Rīga, 2000. g. pavasarī.; Meklējumi un atradumi, Rīga. 2000. g. 13. apr.; Pasaka kultūras kontekstos. Rīga, 2000. g. 14. apr.; Cilvēks. Dzīve. Stāstījums – K. Barona dienas konference. Rīga, 2000. g. 31. okt.; Liepājas Pedagoģijas akadēmijas gadskārtējā konference. Liepāja, 2001. g. 27. febr.; 2. pasaules latviešu zinātnes kongress, Rīga, 2001. g. 15. aug.; Literārā sesija “The World of Latvian Tales”. Gdaņska, 2001. g. 12. okt.; „Erzählen zwischen den Kulturen”, Internationale Tagung der Kommission für Erzählforschung in der DGV. Augsburga, Vācija, 2002. g. 1. – 5. sept..; K. Barona dienas konference. Rīga, 2002. g. 30. okt.; Liepājas Pedagoģijas akadēmijas gadskārtējā konference. Liepāja, 2003. g. 28. febr.; A. Lerha-Puškaiša 100. nāves gadadienai veltīta konference. Džūkste, 2003. g. 4. apr.; Meklējumi un atradumi. Rīga, 2003. g. 16. apr.; Starptautiska konference: Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā, sabiedrībā. Rīga, 2003. g. 1. – 3. maijs.; Arbeitswelt und Lebenswelt im Sozialismus und Postsozialismus. Work Life and Life-World in Socialism and Post-Socialism. Tartu, 2003. g. 13. – 15. jūn.; ISFNR Interim Conference „Island and Narratives”. Visbija, Zviedrija, 2003. g. 11. – 18. aug.; K. Barona dienas konference. Rīga, 2003. g. 31. okt.; Meklējumi un atradumi. Rīga, 2004. g. 21. apr.; Tradicionālā kultūra mūsdienu kultūras un izglītības kontekstā. Rucava, 2004. g. 13. – 15. aug.; K. Barona dienas konference. Rīga, 2004. g. 31. okt.; Andersenas ir Lietuva. Viļņa, 2005. g. 22. apr.; The 5th Celtic-Nordic-Baltic Folklore Symposium on Folk Legends. Reikjavika, Islande, 2005. g. 15. – 19. jūn.; UNESCO starptautiskais forums: Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: jaunatne, izglītība un attīstība. Rīga, 2005. g. 1. – 4. jūl.; 14th Congress of the Society of Folk Narrative Research (ISFNR).Tartu, 2005. g. 26. – 31. jūl.; Pan-Baltic Images: Reaching Out To The World. The Riga Seminar 2005 - Audiovisual Archives. 2005. g. 14. – 17. okt.; Letonikas kongresa Barondienas konference – Latvijas novadi: tradīcijas, teksti, identitātes. Rīga, 2005. g. 27. okt.; 17 Baltisches Seminar: Das nationale Erwachen ab dem 19. Jahrhundert im Baltikum. Lūneburga, Vācija, 2005. g. 11. – 13. nov.

Apbalvojumi. 2001. g. Lielā folkloras gada balva nominācijā: Tradicionālās kultūras materiālu vai to radošu pārveidojumu publicēšana; 2006. g. Lielā folkloras gada balva nominācijā: Tradicionālās kultūras dzīves (svētku, koncertu, sarīkojumu, festivālu un citu radošu projektu) organizēšana (2005. gada folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku” radošajā grupā).

Nozīmīgākās publikācijas

Grāmatas:

Priekšstati par mirušo pasauli latviešu bēru tautasdziesmās. Die Vorstellungen von der Welt der Verstorbenen in den lettischen Volksliedern von der Beerdigung. Concept of The World of The Dead in Latvian Burial Folk­songs : [Disertācijas kopsavilkums.] // Rīga, 1992. – 41 lpp.

Stāsti un teikas par spokiem. Rīga, 1999, Zvaigzne ABC, (sast.).

Anss Lerhis-Puškaitis atmiņās un stāstos. Rīga, 2000. Madris. – 318 lpp. (sast., komentāri).

Raksti:

A. Lerha-Puškaiša folkloristisko uzskatu veidošanās // ZA Vēstis. - 1985. – Nr. 2. – 35. – 45. lpp.

  Par aizkapa pasaules lokalizācijas problēmu latviešu tautasdziesmās // ZA Vēstis. – 1986. – Nr. 10. – 89. – 98. lpp.

  Ceļa tēma latviešu bēru tautasdziesmās // Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. – Rīga : Zinātne, 1988. – 91. – 114. lpp.

  Haralda Biezā grāmatas par latviešu seno reliģiju // Grāmata. – 1990. – Nr. 3. – 29. – 31. lpp.

  Mirušo pasaule rietumos – vai mīts par tautasdziesmu mitoloģiju? // Grāmata. – 1991. – Nr. 7./8. – 60. – 74. lpp.

  Vārds dvēsele “Latvju dainu” motīvos // ZA Vēstis. – 1991. – Nr. 9. – 52.-64. lpp.

  Nepamanītā folklora? // SestDiena. – 1992. – 11. jūl. – 11. lpp.

  Par Dieva namdurvīm tautasdziesmu mitoloģijā // Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais. – Rīga : Zinātne, 1992. – 92. – 121. lpp.

Ghost Narratives In Latvia – Changes During Recent Years // Foaftale News, No. 37, June 1995, p. 1 – 3 (http://users.aber.ac.uk/mikstaff/ftn37.htm).

Meine Bezie­hung zu Gespenster und zu Gespenstergeschichten. Die Er­gebnisse einer Studenten­befra­gung // In: Kõiva, M. (Ed.) Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition. Tartu 1996, p. 267 – 277. (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/cf/20.html)

Lerchis-Puškaitis, Ansis // Enzyklopädie des Märchens Bd. 8, Lieferung 4/5, Sp. 924 – 926 (1997); Letten // Bd. 8, Lieferung 4/5, Sp. 976 – 986 (1997); Medne(-Romane), Alma //, Bd. 9, Lie­fe­rung. 1, Sp. 471 – 472 (1997).

Ein lettischer Sagenkatalog – Vergangenheit oder Zukunft? In: Die heutige Bedeutung oraler Tradition. Hrsg. von W. Heissig, R. Schott, Vestdeutscher Verlag, 1998, S. 75 – 86.

“Ein sowjetischer Mensch kann alles.” Ein Erzählthema in Sozialismus und Postsozialismus // Lares. 65, n. 1-2, Gennaio-Giugno 1999, S. 119. – 135; igauniski, Nõukogude inimene suudab kõike – jutustamisteema sotsialismi ja postsotsialismi. // Kuuldust-nähtust. Tänapäeva folkloorist IV. – Toimetaja Eda Kalmre. – Tartu. – 1999. – p. 45. – 60.

Kārlis Arājs (1929 – 2000). Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. – 2001. – Bd. 34, Heft 3/4.- S. 314. – 316.

Gaidītais un negaidītais, vācot studentu folkloru. // Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā. – Rīga : Zinātne. – 2001. – 26. – 45. lpp.; igauniski: Ootuspärast ja ootamatut – kogemus üliõpilasfolkloori kogumisest. Tiiu Jaago (toimetaja). Pärimus ja tõlgendus. Artikleid folkloristika ja etnoloogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003, 234. – 247. lpp. (http://tyk.ee/bin/documents/parimus.pdf)

Folklora un dzīves­stāstu pētniecība // Spogulis. Latvijas mutvārdu vēsture. – Rīga, 2001. 229. – 234. (http://www.dzivesstasts.lv/doc/Spogulis.pdf)

Kā tapa A. Lerha-Puškaiša teiku un pasaku krājums / Pēcvārds grāmatai: Latviešu tautas teikas un pasakas. VII daļa, 2. sējums. Sast. A. Lerhis-Puškaitis. – Atēna. – Rīga. – 2001. – 545. – 561. lpp.

Stāstījumi un stāstījumu pētniecība – dažas idejas, iespējas un piedzīvojumi // Lūse A. (sast.) Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rakstu krājums. – Rīga. – 2002. – 45. – 58. lpp.

Ko stāsta un jautā Džūkstes pasakas? // Forums. – 2004. – Nr. 7. -13. – 20. februāris. – 9. lpp.

Gaidītais un negaidītais, vācot teikas un spoku stāstus Džūkstē. // Meklējumi un atradumi 2004. Rakstu krājums. Rīga ; Zinātne. -2004. – 62. – 75. lpp.

Almas Makovskas pasakas. : Letonica Nr. 11, Rīga, LFMI – 2004, 75. – 111. lpp.