Etniskās kultūras centrs

Kultūras programma

Tradicionālā kultūra bērnu un jauniešu izglītībā.

Pulkā eimu, pulkā teku”

Kultūras programma Tradicionālā kultūra bērnu un jauniešu izglītībā (iepriekš Tradicionālās kultūras pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku”, Mērķprogramma: Tradicionālā kultūra bērnu un jauniešu izglītībā) ir Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades fonda “Juventus” izstrādāta un saskaņā ar nacionālo programmu Kultūra īstenota kultūras programma, ko finansē Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF), pašvaldības un īsteno Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centrs (LUEKC) sadarbībā ar Latvijas Novadu Folkloras skolotāju koordinācijas padomi (FKP), novadu etniskās kultūras centriem un kultūras aģentūrām.

Kultūras programmas mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu sistemātisku latviešu tradicionālās kultūras apgūšanu, darbojoties folkloras kopās vai individuāli, skolotāja – tradīcijas zinātāja un praktizētāja vadībā, kā arī piedaloties novadu, valsts un starptautiska mēroga tradicionālās kultūras pasākumos. Bērnu un jauniešu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku” ir saņēmis CIOFF sertifikātu un izveidojies par sazarotu un daudzpusīgu folkloras apgūšanas un tradīciju iedzīvināšanas programmu.


Mērķi:


Uzdevumi:

Saglabāt, popularizēt un attīstīt tradicionālai kultūrai raksturīgos dziedāšanas, dejošanas, rotaļu vadīšanas, stāstīšanas, muzicēšanas, masku gatavošanas u.c. stilus.


Darbība:

Konkursi:


Konkursu ceturtdaļfināli notiek kopās un pulciņos, pusfināli novados, bet fināls Rīgā. Finālisti tiek izraudzīti novados, darbojoties neatkarīgai žūrijai. Konkursus rīko LU EKC un FKP sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, izglītības iestādēm, interešu centriem, kultūras iestādēm un sabiedriskām organizācijām (Rīgas Latviešu biedrība, novadu etniskās kultūras centri). Konkursus novados rīko novadu koordinatori. Konkursu finālus (Nacionālos konkursus) rīko LU EKC izveidotas attiecīgo folkloras žanru izpētes grupas, kuros darbojas nozares eksperti.


Bērnu un jauniešu folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku”

Novadu sarīkojumus rīko novadu koordinatori. Kultūras programmai ir 13 novadi – Augškurzeme, koordinatore Ināra Salava; Lejaskurzeme, koordinatore Mudīte Meļķe; Viduskursa, koordinatore Ina Celitāne; Austrumkursa, koordinatore Sarma Ūpe; Zemgale, koordinatore Velta Leja; Tālā un tuvā Gaujmala, koordinatore Skaidra Smeltere,; Piedaugava, koordinatore Inguna Žogota; Vidzemes augstiene, koordinatore Ingrīda Grudule; Ziemeļlatgale, koordinatore Rasma Igaune; Dienvidlatgale, koordinatore Anna Kārkle; Kūkova, koordinatori Irēna un Antons Slišāni; Salacgrīva, koordinatore Zenta Mennika; Rīga, koordinatore Dina Kalniņa.

Pulkā eimu, pulkā teku Nacionālo sarīkojumu vada LU EKC izveidota darba grupa. Festivālā piedalās latviešu un mazākumtautību bērnu un jauniešu folkloras kopas, kā arī folkloras konkursu uzvarētāji, tuvākās apkārtnes teicēji un tradicionālās kultūras nozares eksperti.


Skolotāju tālākizglītības nodrošināšana

Lai nodrošinātu kopu un pulciņu vadītāju sistemātisku tālākizglītību, tiek rīkots tradicionālās kultūras apgūšanas kurss (9 ikmēneša semināri, 2 dienu konference, 3 dienu Vasaras skola). Skolotāji, kuri sekmīgi apguvuši tālākizglītības kursa programmu, saņem atbilstošu Latvijas Universitātes sertifikātu.


Audiovizuālā dokumentēšana

Folkloras konkursi, folkloras festivāla norises un lauka pētījumi tiek dokumentēti skaņu ierakstos, fotogrāfijās, videoierakstos un arhivēti. Dokumentēšanu veic LUEKC audiovizuālās dokumentēšanas grupa. Dokumentēšanas ceļā iegūtie materiāli glabājas LUEKC folkloras digitālajā arhīvā.


Metodisko materiālu sagatavošana

No audiovizuālās dokumentēšanas materiāliem un folkloras arhīvos piejamiem materiāliem tiek veidoti informatīvi, tematiski bērnu un jauniešu izglītībā izmantojami audio un video CD ar stāstījumu, dziedājumu, deju, masku un instrumentālo skaņdarbu paraugiem, komentārus par šo paraugu izmantošanu izglītībā rakstītā un audiālā formā sniedz tradicionālās kultūras speciālisti. Metodiskie materiāli ir pieejami visās iestādēs un organizācijās, kas piedalās Kultūras programmā.