Kultūras centrs Kūrava

KKMC “Kūrava” raksturojums

kurava1994. gadā tika dibināta un 1997. gadā reģistrēta LR TM sabiedriskā organizācija Kurzemes kultūras mantojuma centrs ” Kūrava”. Dibināšanas iniciatīva nāca no 10 vecākiem, kuru bērni darbojas Kuldīgas vides izglītības skolā, ar nolūku rīkot tradicionālās kultūras un izglītības pasākumus, kas piepulcināja atbalstītājus.

Sākumposmā uzmanība tika veltīta izglītībai un dalībnieku apmācībai. Tika apmeklēti semināri gan Latvijā, gan organizētas studiju vizītes Eiropas valstīs. Piemēram, Eiropas jaunatnes akcijas ( Europen Youth for(est) Action) rīkotās Vasaras akadēmijas “Ecotopija” (Polijā- 1995., Čehijā – 1996, Skotijā-1997, Somijā -2000).

Tika pētīta citu Eiropas valstu pieredze, piemēram, Ziemeļvalstu tautas akadēmija, Gēteburga – 01.05- 01.08. 1993., Rislingas Tautas akadēmija 11.05-27.07. 1995.

Apgūta Latvijas pieredze, piemēram, Pieaugušo izglītības centrā, kursi “Projektu sagatavošana un vadība – 26.09.1996-16.10.1997. Latvijas Universitātes etniskās kultūras apmācības kursi -1995./2002. Ģimenes atbalsta koordinācijas centrā – 1995./2000.

Eiropas savienības izglītības programmas -Jaunatnes darbinieku apmācības kursi “Jaunatnes darbinieku un jauniešu dalība starptautiskajos projektos” – 27.09-01.10.2000.g.

Izveidojās sadarbības tīkls starp organizācijām un mācību centriem un izglītības iestādēm, pašvaldībām, piemēram:

Kuldīgas rajona Vides izglītības skola

Kuldīgas pilsētas dome

LU Etniskās kultūras centrs

Tautas mūzikas centrs

Kuldīgas Daudzbērnu ģimeņu klubu “Māmiņu klubs”

Tāšu muižas fonds

Rīgas problēmbērnu klubu “Baltais zvirbulis”

Izglītības centru “Atbalstīt. Izglītot. Motivēt” – Liepāja

Rendsburgas amatnieku skola (Vācija)

Vides izglītības centrs Taradāntā (Vācija) u.c.

Kopš 1998. gadā aizsākās centra darbība dažādu projektu realizācijā, tika piesaistīts finansējums no sabiedriskiem fondiem. Šobrīd organizācija ir veiksmīgi realizējusi 20 projektus izvirzot prioritātes – tradicionālās kultūrvides pētīšana un popularizēšana, vides izglītība, jauniešu integrācijas projekti.

Kultūrvide:

 • Kurzeme Eiropas kontekstā. Trīs semināru cikls NVO, kas nodarbojas ar tautas mākslas tradīciju saglabāšanu Kurzemē. Projektu var uzskatīt par sākumu tradicionālās kultūras organizāciju pieredzes apkopošanai un analīzei Kurzemē, 2004. gads, VKKF.
 • 2004.gads organizācija darbojas Eiropas Komisijas NVO atbalsta programmā PHARE ACCESS 2000, Kurzemes jauniešu informēšanas un motivēšanas programmā “Atver durvis! Programma 72 lauku jauniešus 27 dienas, iepazīstināja ar visām izglītības iespējām Kuldīgā, motivējot turpināt mācības. Programmas laikā pasākumos. jaunieši darbojās 7 amatnieku darbnīcās un piedalījās tradicionālās kultūras
 • “Kurzemes vasaras akadēmija” 70 jauniešiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas.04.-22.07.2001. Atbalsts no Eiropas savienības izglītības programmas un Valsts Kultūrkapitāla fonda.
 • Kuldīgas rajona folkloras pasākums ” Lielā Māra” 24.03.2000, 12 folkloras kopām. Finansējums no Kultūkapitāla fonda.

 • “Kurzemes jauniešu folkloras nometne “Peldošais Ezerrieksts” 11.07. - 19.07.2000., 30 dalībniekiem, folkloras konkursu uzvarētājiem. Finansējums no Kultūrkapitāla fonda, Latvijas vides aizsardzības fonda.

 • Projekti -“Pasaka šaj reizei”, “Pasaku nams”, ‘Kurzemes tradicionālie amati – 3×3″ - ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 • Projekts – “Kurzemes un Saksijas Šveices”- Kuldīgas rajona un Saksijas ielejas jauniešu apmaiņas programma, Kuldīgas VIS un Laidu pamatskolā, 09.07.-18.09. 2000 . Finansējums no ES izglītības programmas “Jaunatne Eiropai”.

 • Mācību vizīte – “Vides izglītība mācību darbā”, 15 jaunatnes organizāciju darbiniekiem 19.09-26.09.99. Finansējums no Eiropas savienības izglītības programmas “Jaunatne Eiropai”.

 • Projekts - “Kuldīgas rajona un Saksijas ielejas jauniešu apmaiņas programma”, 17.04 – 01.05.2000, Taradantā, Vācijā. Finansējums no Eiropas savienības izglītības programmas “Jaunatne Eiropai”.
 • Sadarbībā ar Redsburgas amatniecības skolu (Berufliche Schulen Rendsburg -Europashule) , kā partnerorganizācija projektā “Eiropas māja”, 2001. Ir bijušas 2 studiju vizītes Vācijā, kurā piedalījušies 16 jaunieši un jaunatnes darba organizatori no Kuldīgas rajona. Projekta otra daļa – nometne notika Kuldīgā. Projekta ietvaros Kuldīgā tika uzcelts un iesvētīts paviljons -”Pasaku nams”. Finansējums no Eiropas savienības izglītības programmas “Jaunatne Eiropai” un Kultūrkapitāla fonda.

 • Projekts “Ziemas dārzs Ziemassvētkos” 1.12 - 9.12.2000., 42 dalībniekiem no Turlavas, Padures, Īvandes pagastiem, Kuldīgas Vides izglītības skolas audzēkņiem un Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrības. Atbalstītāji – Bērnu tiesību aizsardzības fonds, Ziemeļvalstu informācijas centrs, Kuldīgas pilsētas Dome, Kultūrkapitāla fonds, Īvandes, Turlavas, Padures pagastiem.

 • Projekta vadīšana – “Laika vides” sadarbībā ar Rīgas ielas bērnu klubu “Baltais zvirbulis” - Latviešu valodas apguves valsts programma – 20 jauniešiem no Rīgas un Kuldīgas rajona jūnijs- novembris, 2000.

Organizācijas attīstībā īpaša vieta jāatzīmē sadarbībai ar Viduskurzemes NVO atbalsta centru, kas deva priekšstatu par trešā sektora attīstību Kurzemes reģionā, kas motivēja organizācijas biedrus pievērst lielāku uzmanību sociāliem un ekonomiskiem aspektiem. Organizācija sāka pievērst uzmanību sociāli atstumtām grupām, it īpaši lauku bērniem.

2000.gadā “Kūrava” ieguva pirmās telpas – Baznīcas ielā 34. Nams atrodas krastā pie Alekšupītes un Ventas sateces. Netālu no Ventas rumbas – garākā dabiskā ūdenskrituma Eiropā. Ēka ir celta 18.gs. sākumā, kā Tiesas nams.

2002.gadā organizācijas ilglaicīgā lietošanā ir nodotas plašas telpas. Tās ir īpaši piemērotas publiskiem pasākumiem – semināriem, konferencēm, darbnīcām. Ir iespējas ierīkot virtuvi, ēdamtelpu, guļamtelpas – lektoru un semināru dalībnieku uzņemšanai. Gadsimtu gaitā piedzīvojusi dažādus saimniekus un saimniekošanas veidus, kuru rezultātā mājas stāvoklis ir bēdīgs. Mājā jāievelk kanalizācija, ūdens, jālabo jumts utt.. Līdzekļi kapitālremontam tiek meklēti dažādos sabiedriskos fondos.

Organizācijas svarīgākās darbības jomas/ aktivitātes pašreiz

 • Kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma digitālā krātuves papildināšana un popularizēšana

2004. gadā tika organizētas krātuves prezentācijas gan Kuldīgas skolotājiem, gan Kuldīgas rajona ieinteresēto iestāžu vadītājiem, gan skolu jauniešiem, kas padziļināti pēta novada vēsturi. Ir izveidotas 3 izglītojošas programmas, kas atbilstoši skolnieku palīdz izprast novada vēsturi.

KKMC “Kūrava” tika realizēta izstāde “Kuršu ķoniņu brīvciemā”. Izstāde tika atklāta 17.07.2004. Kuldīgas Pilsētas svētku laikā. Centru apmeklēja vairāki simti apmeklētāju, kuri tika iepazīstināti ar noslēpumaino Kuršu ķoniņu pūru lādes saturu. Rudenī izveidotas Peniķu, Tontegodes, kaimiņu – Lāču un Sietiņu lādes. Darbs pie pūra vētīšanas turpinās.

 • Tiek veidota amatu darbnīcas

Centram ir dāvinātas stelles un amatu rīki. Tiek iekārtota darbnīca ar pieredzējušu audēju padomu.

Sadarbībā ar klubu „Melisa K” tiek veidota tautas tērpu darināšanas nodarbības.

 • Gadskārtu un tradicionālās kultūras apguves programmas

Gadā vidēji notiek 30 šāda veida pasākumi.

 • Sadarbībā ar Tradicionālās kultūras pārmantošanas mērķprogrammu „Pulkā eimu, pulkā teku”

Tiek organizēti konkursu novadu sarīkojumus, piedalās 11 kopas no Kuldīgas rajona.

-stāstnieku „Teci, teci valodiņa”,

- dziedātāju „Dziesmu dziedu kāda biju”,

- „Anekdošu virpulis”,

- Viduskurzemes novada sarīkojums.

 • Klubu un interešu kopu nodarbības

Notiek nodarbības bērniem un jauniešiem par novadpētniecības un tradicionālas kultūras tematiku. Tiek saņemts finansējums no Kuldīgas pilsētas domes, interešu izglītības valsts mērķdotācijas.