RUCAVAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS CENTRS

Nereģistrēta sabiedriska organizācija

RUCAVAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS CENTRS ( RTKC )

RTKC izveidojās 2004. gadā projekta rezultātā ( VKKF finansēts projekts „Reģionāla tradicionālās kultūras centra izveide Rucavā”- Ls. 833.- apjomā ) – ir iegādāta datortehnika, iekārtota darba telpa. Joprojām RTKC darbojas kā nereģistrēta sabiedriska organizācija, kuras darbu uz sabiedriskiem pamatiem bez pastāvīga atalgojuma vada Sandra Aigare.

Kopš tās pirmsākumiem RTKC darbojas

 • gan kā vietējais – Rucavas organizatoriskais, metodiskais un teorētiskais centrs,
 • gan kā reģionālais,- Lejaskurzemes, sniedzot metodisku palīdzību un organizējot pasākumus dažādās Lejaskurzemes vietās – Bārtā, Nīcā, Liepājā, Kalētos, Vērgalē, Aizputē, Pāvilostā, Sakā u.c. un veidojot Liepājas rajona kultūrpolitiku tradicionālās kultūras jomā

RTKC mērķi

 • Rucavas un apkārtējo novadu tradicionālās kultūras saglabāšana un attīstība
 • Rucavas un apkārtējo novadu tradicionālās kultūras materiālu apzināšana un popularizēšana
 • sabiedrības izglītošana

RTKC funkcijas

 • arhivēšanas
 • organizatoriskā
 • pētnieciskā
 • kultūrizglītojošā
 • reklāmas

RTKC atrašanās vieta un adrese - b.d. „Zvaniņš”, Rucavā, Liepājas raj., LV 3477

Mob. tālr. 6814051

E – sandra.rtkc@inbox.lv

Nozīmīgākie pasākumi

 • pastāvīgi gadskārtas svētku pasākumi ( īpaši Jāņi un Ziemas svētki) Rucavā
 • gadskārtas svētku pasākumi citos pagastos – Mārtiņi Aizputē (2003.), Ziemassvētki Bārtā (2003.) Meteņi Kalētos (2004.), Mārtiņi un Ziemassvētki Vērgalē ( 2005), Jāņi un Lielā diena Aizputē ( 2005.-2006.), Ūsiņi Nīcas Kalnišķos ( 2006.)
 • seminārs Liepājas rajona kultūras darbiniekiem ( 2004.)
 • kultūrizglītojošas programma Rucavas skolai ( 2004)
 • kultūrizglītojošas programma Rucavas bērnudārzam (2005)
 • Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Papē (2005.)
 • Rucavas reklāmas programma BALTTOUR pasākumā Rīgā (2005.)
 • Rucavas etnogrāfiskās mājas „Zvanītāji” prospekta sagatavošana un iespiešana (2005)
 • Kultūras programmu „Rucavas goda mielasts” un „ Vakarēšana” sagatavošana ( 2005., 2006.)
 • Rucavas kultūras programma LPA un LTKA tikšanās laikā ( Rucava, 2005)
 • Rucavas kultūras diena Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā LTKA tikšanās laikā ( Rīga, 2005)
 • Kultūras programma TV „Klēts” filmas ierakstam( 2003)
 • Amatniecības kopas izveide ( VKKF atbalstīts projekts 2003.),
 • amatniecības projekti – „ Rucavas drelļi” (2005) un TMC kultūras projekta organizēšana Rucavā (2006)
 • Rucavas tradīciju skola ( VKKF atbalstīti projekti 2005., 2006.)
 • „Zvanītāju” vasaras skoliņas ( sākot no 2002. gada katru gadu ar Sorosa fonda, VKKF un Rucavas pašvaldības atbalstu )
 • Annas dienas Lejaskurzemē ( VKKF atbalstīts projekts 2006. jūlijs)
 • Videofilmu un prospektu sagatavošana par 8 Rucavas Annām
 • ( VKKF atbalstīts projekts, sadarbība ar LPA, 2006. jūlijs)
 • Kopā ar Kretingas pašvaldību ( Lietuva) sagatavots un iesniegts sadarbības projekts INTERREG fondam ( 2006)
 • Sagatavots projekts Latviešu fondam „Rucavas tradicionālās kultūrvides bagātināšana” ( 2006)